Postęp prac projektowych

Kończą się prace nad projektem budowlanym dla zadania. Wykonawca uzyskał pozytywną opinię zamawiającego oraz Inżyniera kontraktu na większość branż. Dnia 26.10.2018 r. Projektant wystąpił do Wód Polskich o pozwolenie wodno – prawne. W toku jest procedura wydawania przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wykonawca dysponuje wszystkimi pozostałymi decyzjami i uzgodnieniami, niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania prac, przewidywany termin złożenia wniosku o ZRID to przełom roku 2018 i 2019, a jej uzyskanie planowane jest na marzec 2019 r. W momencie otrzymania w/w decyzji możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót budowlanych.