Umowa o dofinansowanie podpisana

16 października 2019r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu dla budowy obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ramach Działania 5.1 ” Infrastruktura drogowa” osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.