Category Archives: Aktualności

Postęp prac projektowych

Kończą się prace nad projektem budowlanym dla zadania. Wykonawca uzyskał pozytywną opinię zamawiającego oraz Inżyniera kontraktu na większość branż. Dnia 26.10.2018 r. Projektant wystąpił do Wód Polskich o pozwolenie wodno – prawne. W toku jest procedura wydawania przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wykonawca dysponuje wszystkimi pozostałymi decyzjami i uzgodnieniami, niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania prac, przewidywany termin złożenia wniosku o ZRID to przełom roku 2018 i 2019, a jej uzyskanie planowane jest na marzec 2019 r. W momencie otrzymania w/w decyzji możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót budowlanych.

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych

19 lipca 2017 roku świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich reprezentowany przez dyrektora Damiana Urbanowskiego podpisał umowę na wykonanie inwestycji (roboty projektowe i budowlane) z konsorcjum firm Fart i Trakt.

W uroczystości w sali konferencyjnej kazimierskiego starostwa wzięli udział m.in. marszałek województwa Adam Jarubas i wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Tadeusz Kowalczyk. Honory gospodarza pełnił starosta kazimierski Jan Nowak.

Obwodnica odciąży centrum Kazimierzy Wielkiej od ruchu ciężkich samochodów po wąskich, ciasno zabudowanych ulicach: Kolejowej, 1 Maja, Sienkiewicza, Koszycka (dw 768) oraz Piłsudskiego i Armii Krajowej (dw 776). Nowa zwiększy bezpieczeństwo i poprawi komfort życia mieszkańców.

(zdjęcie z portalu Wrota Świętokrzyskie)